اولین جلسه هیأت مدیره جدید سازمان نظام پزشکی استان البرز
ساعت ۱:٠٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٧ اسفند ۱۳٩۱   کلمات کلیدی:

اولین جلسه هیأت مدیره جدید سازمان نظام پزشکی استان البرز در ساعت 8 صبح مورخ 27 اسفند با حضور منتخبین و اعضای هیأت اجرائی و هیأت نظارت و ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی البرز تشکیل گردید .

پس از ارائه گزارش هیأت های نظارت و اجرایی با انتخاب دکتر مسعودنیا به عنوان رئیس سنی جلسه ، جلسه وارد دستور شد و پس از معرفی کاندیده های ریاست هیأت مدیره و ارائه برنامه های آنها رأی گیری انجام گردید و آقای دکتر محمد حسن شاپوری به عنوان ریاست  هیأت مدیره جدید نظام پزشکی کرج بزرگ انتخاب گردیدند.

سپس دستور دوم جلسه که انتخاب نمایندگان جهت حضور در مجمع عمومی بود ،  برگزار گردید و آقایان دکتر عبدالرسول صداقت ، دکتر بیژن بابایی و دکتر حسن رمضانی با رأی اکثریت اعضاء هیأت مدیره منتخب گردیدند .