انتخابات نظام پزشکی
ساعت ۱۱:۱٢ ‎ب.ظ روز شنبه ٧ دی ۱۳۸٧   کلمات کلیدی:

رای نهاد است ، رای گزاره است

 

همت گمارید جامه سپیدان

عزم نمایید عالی جنابان

دست برآرید جان به تن آران

جزم بدارید ، جهد نمایید

بحث درآرید ، فحص نمایید

شور نمایید ، غور نمایید

رای به راه است  ، رای به نام است  ، رای به راز است

سهو ندارید ، سخت در آیید

قهر نیارید ، صلح بدارید

حزم بدارید ، عزم نمایید

جمع بیایید ، جمع درآیید

جلد برانید ، هیچ نمانید

راز بدانید  ، راه گشایید

هنگام کار است ، وقت کتاب است ، روز شمار است

هیچ مپرسید:رای کدام است؟چسان است یا که چه رنگ است؟

نیک چو دانید :رای نه رزم است ، رای نه بزم است

رای نه قال است  یا که مقال است

رای نه مال است یا که منال است

رای شعور است ،رمز حضور است

رای گمانه است ، رای نشانه است

رای نماد است  ، حرف زمانه است

رای نهاد است ، رای گزاره است

رای سفید است و کبود است و سیاه است

جمله طبیبان ، جمع حکیمان

راز شناسان ، رمز گشایان

راز گشائید  ، رمز نمایید

جمع درآیید ، شور گذارید ، سهل ندارید

جمع بیایید ، جمع بیارید ، جمع برآیید

جمع چو هنگ است ، شور تفنگ است ، رای فشنگ است

رای بیارید ، رای بیارید ، رای بیارید

رای بیارید ، نام درآرید ، نامور آئید

(برگرفته از نشریه انجمن پزشکان عمومی کرج – سال سوم –شماره دهم صفحه 31)