پرداخت 15%خسارت سازمان های بیمه گر به پزشکان
ساعت ۱٢:٠۳ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢ شهریور ۱۳٩۱   کلمات کلیدی:

همکاران محترم : از آنجاکه در سنوات گذشته سازمان های بیمه گر حق الزحمه طرف قرار داد ها را با تاخیرچند ماهه پرداخت میکردند لذا مجلس محترم برای جلوگیری از هرگونه خسارت وارده به جامعه پزشکی سازمان های بیمه گر را موظف به رعایت ماده 60 از قانون بودجه سال 91 نموده  لذا از کلیه همکاران  درخواست میگردد در هنگام عقد قرارداد با بیمه ها مفاد  ماده 60 را مد نظر قرار بدهند     

ماده 60 از قانون بودجه سال 91 اشعار میدارد:« کلیه سازمان های بیمه گر خدمات درمانی موظفند شصت 60% درصد صورتحساب های ارسالی از سوی موسسات ومراکز بهداشتی ودرمانی وبیمارستان های طرف قرار داد را قبل از رسیدگی حد اکثر ظرف مهلت دوهفته به عنوان علی الحساب وبقیه مطالبات را حد اکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوطه پرداخت کنند . در صورت عدم اجرای حکم این بند سازمان های بیمه گر موظفند ضرروزیان آن را به نرخ پانزده درصد جبران نمایند»برگرفته از قانون بودجه سال 91 ابلاغی ازطرف رئیس مجلس به رئیس جمهور به شماره 95775/653 وتاریخ 31/2/91