" نخستین جشنواره و همایش استانی حاکمیت خدمات بالینی "

" نخستین جشنواره و همایش استانی حاکمیت
خدمات بالینی " توسط دانشگاه علوم پزشکی استان البرز در تاریخ 9/11/92 برگزار
خواهد شد . این همایش دارای امتیاز بازآموزی می باشد .

محورهای همایش :

1-  
مدیریت خطر و ایمنی بیمار

2-  
ممیزی بالینی

3-  
اثربخشی بالینی

4-  
تعامل با بیماران و جامعه

مهلت ارسال خلاصه
مقالات : 15/8/92

مهلت ارسال اصل
مقالات : 30/9/92

شرایط ثبت نام : ثبت
نام ، پذیرش خلاصه و اصل مقالات به صورت آنلاین از طریق پست الکترونیکی دبیرخانه
انجمن به آدرسAbzumsclingov1@gmail.com
  صورت می پذیرد .

/ 0 نظر / 9 بازدید